Regionalne Centrum
Informacji Europejskiej w Lublinie
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3,
20-029 Lublin

tel. +48. 81 534 93 88 ,
fax. +48. 81 534 61 92

biuro@rcie.lublin.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

POINFORMUJ ZNAJOMYCH

SZKOLNY KLUB EUROPEJSKI
ZJAZD SZKOLNYCH KLUBÓW EUROPEJSKICH

GRUDZISEŃ 2008

IX Regionalny Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich pt. „Europa dialogu”.

Szanowni Państwo,
Drodzy Członkowie Szkolnych Klubów Europejskich,

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie, działające przy Europejskim Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw, wspólnie z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej, zapraszają na doroczny zjazd Szkolnych Klubów Europejskich.

Zjazd pod hasłem „Europa dialogu” odbędzie się 4 grudnia 2008 roku w „Sali Błękitnej” Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Spokojnej 4 w Lublinie, w godzinach 11:00-14:00.

Tegoroczne spotkanie będzie poświęcone tematyce międzykulturowości i wymianie doświadczeń między klubami. Podczas Zjazdu przewidziane są także 2 konkursy - „Europa Dialogu” i „Europa Kultur”. Pierwszy z nich jest przeznaczony dla gimnazjalistów, a drugi dla wszystkich członków szkolnych klubów europejskich. Zachęcamy do uczestnictwa w konkursach.

Do udziału w zjeździe zapraszamy delegacje Szkolnego Klubu Europejskiego,
złożoną z jednego opiekuna i maksymalnie czterech uczniów.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 28 listopada
na adres e-mail a.skorski@eds-fundacja.pl
,
faxem 0 81 534 61 92 lub
pocztą - Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie,
ul. Leszczyńskiego 14/1-3, 20-069 Lublin.

Osobą do kontaktu jest Andrzej Skórski z RCIE Lublin
(tel. 081 534 61 91, e-mail: a.skorski@eds-fundacja.pl).

W załączeniu przesyłamy szczegółowy plan Zjazdu oraz formularze zgłoszeniowe do konkursów.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Zjeździe.

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie


DO POBRANIA : Formularz zgłoszeniowy na Zjazd SKE oraz Konkurs Europa Kultur /MS WORD/
DO POBRANIA : Plan Zjazdu SKE /MS WORD/
DO POBRANIA : Formularz zgłoszeniowy do Konkursu /MS WORD/
DO POBRANIA : Regulamin Konkursu "Europa Dialogu" /MS WORD/
DO POBRANIA : Regulamin Konkursu "Europa Kultur" /MS WORD/EUROPA DIALOGU
Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich
Sala Błękitna, Urząd Wojewódzki w Lublinie
4 grudnia 2008 roku


10.30 -11.00 Rejestracja uczestników

11.00 Uroczyste rozpoczęcie zjazdu - Przemówienia zaproszonych gości

11.15 Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego – Propozycje i przykłady działań dla Szkolnych Klubów Europejskich

11.45 Prezentacja finalistów konkursu „Europa Dialogu”

12.30 Powitanie nowych Szkolnych Klubów Europejskich

12.45 Występy finalistów konkursu „Europa Kultur”

13.45 Ogłoszenie wyników konkursów. Wręczenie nagród.

14.00 Zakończenie zjazdu. Poczęstunek.


Regulamin konkursu pt. „Europa Dialogu”
organizowanego przez Regionalne Centrum Informacji Europejskiej,
działającego przy Europejskim Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw
oraz Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

§ 1 Cele konkursu

Celem działania jest promocja aktywnego członkowstwa w UE i zwiększenie partycypacji młodzieży polskiej w międzynarodowej wymianie młodych ludzi i innych przedsięwzięciach promujących porozumienie i dialog między kulturami. Konkurs pozwoli uświadomić młodym znaczenie dialogu międzykulturowego, a także zachęci ich do poznania dziedzictwa kulturowego Polski i dziedzictwa innych kultur europejskich.. Celem jest także ukazanie młodym wielokulturowości Lubelszczyzny i wkładu Polski w dziedzictwo międzykulturowe Europy.

§ 2 Miejsce i czas konkursu

Finał konkursu pt. „Europa Dialogu” odbędzie się w dniu 4 grudnia 2008 roku, w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego, znajdującego się przy ulicy Spokojnej 4 w Lublinie.

§ 3 Forma zgłoszenia do konkursu

Osoby zainteresowane konkursem są proszone o przesłanie prac w formie filmowej lub prezentacji na płytach CD na adres do 25 listopada: Regionalne Centrum Informacji Europejskiej , ul. Leszczyńskiego 14/1-3, 20-069 Lublin
Osoby biorące udział w konkursie są proszone o podanie imienia, nazwiska, klasy, a także nazwy szkoły i miejscowości, w której dana szkoła się znajduje.
Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail: a.skorski@eds-fundacja.pl lub pod nr tel. 081-534-61-91.

§ 4 Uczestnicy

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie gimnazjów z terenu województwa lubelskiego.
W przygotowaniu prac mogą wziąć udział maksymalnie czteroosobowe drużyny.

§ 5 Przebieg konkursu

Pierwszy etap konkursu to nadesłanie prac przez zainteresowane osoby w terminie do 25 listopada 2008 r.
Do drugiego etapu zostanie wybranych przez jury 10 prac, które zostaną zaprezentowane na zjeździe Szkolnych Klubów Europejskich dnia 4 grudnia 2008 r.
Spośród finałowych prac zostaną wybrani zwycięscy.

§ 6 Jury konkursu

W skład jury wejdą pracownicy Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie oraz Europe Direct – Lublin, a także zaproszeni goście.

§ 7 Temat przygotowywanej pracy

Przygotowana przez uczestników konkursu prezentacja będzie przedstawiała, jak młodzi ludzie rozumieją pojęcie Europa Dialogu.

§ 8 Forma prezentacji

Prezentowane przez uczestników prace będą mogły być przygotowane wyłącznie w formie prezentacji multimedialnej lub filmowej (np. w programie Power Point). Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania zgłoszonych prac. O jakości przygotowanej pracy zadecyduje jury. Członkowie jury przy ocenie danej pracy będą brali pod uwagę takie czynniki jak: zgodność z tematem, nakład pracy poniesiony przy jej przygotowaniu, pomysłowość i innowacyjność. Udział w pierwszym i drugim etapie konkursu biorą te same osoby. Czas przedstawienia prezentacji przez uczestników wynosi maksymalnie 7 minut.

§ 9 Ogłoszenie wyników

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 4 grudnia 2008 roku podczas zjazdu SKE. Zostanie przyznane pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Regulamin nie przewiduje przyznania dodatkowych wyróżnień.

§ 10 Nagrody

Za zajęcie 1, 2 i 3 miejsca organizator przewidział nagrody rzeczowe. Zostaną one wręczone tuż po zakończeniu konkursu.


Regulamin konkursu pt. „Europa Kultur”
organizowanego przez Regionalne Centrum Informacji Europejskiej,
działającego przy Europejskim Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw
oraz Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

§ 1 Cele konkursu

Celem działania jest prezentacja poszczególnych państw Unii Europejskiej, przybliżenie wiedzy na temat ich historii, kultury, tradycji, życia ludzi młodych i obyczajów.

§ 2 Miejsce i czas konkursu

Konkurs pt. „Europa Kultur” odbędzie się w dniu 4 grudnia 2008 roku, w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego znajdującego się przy ulicy Spokojnej 4 w Lublinie.

§ 3 Forma zgłoszenia do konkursu

Zgłoszenia konkursowe na formularzach znajdujących się na stronie www.rcie.lublin.pl prosimy o przesyłać drogą elektroniczną na adres: biuro@rcie.lublin.pl do dnia 28 listopada 2008 do godziny 15.00.
Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail: a.skorski@eds-fundacja.pl lub pod nr tel. 081-534-61-91.

§ 4 Uczestnicy

Uczestnikami konkursu mogą być członkowie Szkolnych Klubów Europejskich ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zespół, który przygotowuje przedstawienie może liczyć maksymalnie 10 osób. Nie ma konieczności zgłaszania opiekuna grupy.

§ 5 Przebieg konkursu

Członkowie Szkolnych Klubów mają za zadanie przygotowanie dowolnej formy teatralnej pod hasłem „Europa kultur” i zaprezentowanie jej podczas IX Zjazdu Szkolnych Klubów Europejskich, który odbędzie się 4 grudnia 2008 roku. Prezentacja powinna dotyczyć minimum jednego państwa Unii Europejskiej- jego historii, kultury, tradycji, życia ludzi młodych i obyczajów. Organizatorzy nie ponoszą kosztów przygotowywania prezentacji.
Przygotowane przez uczestników przedstawienia zostaną zaprezentowane podczas IX Zjazdu Szkolnych Klubów Europejskich.
Członkowie jury przy ocenie danego występu będą brali pod uwagę takie czynniki jak: zgodność z prezentowanym tematem, nakład pracy poniesiony przy przygotowaniu przedstawienia, pomysłowość i innowacyjność. Czas przedstawienia prezentacji przez uczestników wynosi maksymalnie 7 minut.

§ 6 Jury konkursu

W skład jury wejdą pracownicy Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie oraz Europe Direct – Lublin, a także zaproszeni goście.

§ 7 Ogłoszenie wyników

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 4 grudnia 2008 roku podczas zjazdu SKE. Zostanie przyznane pierwsze miejsce. Pozostali uczestnicy otrzymają wyróżnienia.

więcej : Czym są Szkolne Kluby Europejskie ?

.

.
.
.